Rimito Marin Oy:n sopimusehdot

1. Näitä yleisiä telakointiehtoja sovelletaan kaikkiin Rimito Marin Oy:n, jäljempänä ”telakka”, solmimiin telakointisopimuksiin ellei toisin ole erityisesti kirjallisesti sovittu.

2. Veneen telakoinnin aikana veneen omistajan, jäljempänä ”asiakas”, vakuutus vastaa mahdollisista vahingoista. Asiakkaan vastuulla on, että vene on vakuutettu koko telakointiajaksi. Telakka ei vastaa veneeseen mahdollisesti jätetystä irtaimistosta kuten kiikareista, kameroista, merikartoista yms. vaan suosittelee näiden viemistä pois veneestä. Myös rikin säilytys mastokatoksessa ja asiakkaan venepukin säilytys telakka-alueella tapahtuu hänen vastuullaan eikä telakka vastaa niille aiheutuneista vahingoista.

3. Telakointi ja siihen liittyvät työt suoritetaan telakointisopimuksen mukaan.

4. Telakalla on oikeus suorittaa sopimuksen mukaiset työt telakalle parhaiten sopivana ajankohtana sovitun telakointiajan puitteissa. Mikäli työhön kuuluu esim. sellaisten laitteiden asennuksia, jotka asiakas itse toimittaa telakalle, laitteet tulee toimittaa riittävän ajoissa. Muussa tapauksessa telakka voi kieltäytyä laitteiden asennuksesta. Käytetyt osat palautetaan asiakkaalle.

5. Jos asiakas laiminlyö veneen vastaanottamisen, hän on siitä huolimatta velvollinen suorittamaan kaikki maksut, jotka liittyvät telakointiin ja sovittujen töiden suorittamiseen. Telakan on tällöin huolehdittava veneen varastoinnista asiakkaan vastuulla ja kustannuksella.

6. Veneen telakointi ja siihen liittyvät työt maksetaan seuraavasti:
Telakointimaksu suoritetaan laskua vastaan per 14 pv netto, kun vene on nostettu.

Kaikki sovitut lisätyöt ja laitteiden asennukset laskutetaan per 14 pv netto, kun työ tai asennus on tehty. Laajemmissa työkokonaisuuksissa voidaan laskuttaa työn etenemisen perusteella.

7. Ellei asiakas suorita maksua ajallaan, telakka on oikeutettu laskemaan hyväkseen erääntymispäivästä lukien kulloinkin voimassa olevan vuotuisen viivästyskoron. Telakalla on myös oikeus pitää venettä hallussaan, kunnes maksu talvisäilytyksestä ja sen aikana tehdyistä töistä on kokonaan suoritettu.

8. Asiakkaalla tai hänen valtuuttamallaan edustajalla on oikeus veneen tarkistamiseen telakalla työaikana ja muulloinkin erikseen sovittavana aikana.

9. Telakan vastuu telakointiin liittyvistä töistä ja mahdollisista virheistä ei ulotu virheisiin, jotka johtuvat asiakkaan antamista ohjeista, hänen toimittamistaan aineista, varusteista yms. tai hänen määräämästään konstruktiosta.

10. Telakan toimittamia ja asentamia laitteita koskee laitteen valmistajan antama takuu. Tällaisten laitteiden asennustyölle telakka antaa 6 kk takuun alkaen asennuspäivästä. Takuu ei kuitenkaan koske asiakkaan toimittamia laitteita ja niiden asennusta. Mahdollista takuukorjausta varten asiakkaan tulee toimittaa ko. laite tai vene telakalle.

11. Sen lisäksi, mitä kohdissa 9 ja 10 on määrätty, telakalla ei ole muuta vastuuta virheistä tai niiden seurauksista. Telakka ei ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle minkäänlaista korvausta henkilövahingoista tai muulle kuin takuun piirissä olevalle laitteelle aiheutuneista esinevahingoista eikä myöskään muista virheen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista.

12. Seuraavia seikkoja pidetään vapauttamisperusteina, mikäli ne tapahtuvat sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät sen täyttämisen: työnseisaus, energian jakelun katkeaminen, varaosien hankinnan mahdottomuus, tulipalo, sota tai muut asianosaisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat esteet.

13. Jos sopijapuoli on velvollinen suorittamaan toiselle sopijapuolelle vahingonkorvausta, tulee vahingonkorvauksen kattaa ainoastaan sellainen vahinko, jota korvausvelvollinen sopijapuoli kohtuudella olisi voinut edellyttää sopimusta solmittaessa eikä missään tapauksessa korvausta välillisistä vahingoista.

14. Sopijapuoli, joka väittää toisen sopijapuolen rikkoneen sopimuksen, on velvollinen ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin syntyvän vahingon rajoittamiseksi sikäli kuin hän voi sen tehdä ilman kohtuuttomia kustannuksia ja haittaa. Jos hän laiminlyö tämän, sopimusta rikkonut asianosainen on oikeutettu vaatimaan vahingonkorvauksen tasoitusta.

15. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen Lakia.

16. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. www.kuluttajariita.fi.

17. Viime kädessä tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Turunseudun käräjäoikeudessa.

 

Rimito Marin Oy:n toimintaohjeet

1. Telakalla pidetään yllä yleistä siisteyttä ja pyritään muutenkin toimimaan niin, että kaikilla alueen käyttäjillä olisi mukavat oltavat.

2. Veneen omistajan on huolehdittava siitä, että telakointipaikka pysyy siistinä.
Jätteiden käsittelystä on erillinen jäteohje.

3. Tupakointi ja avotulen teko on ehdottomasti kielletty kaikissa halleissa.
Tulityöt ovat luvanvaraisia. Luvan saa Sakari Laineelta tai Laura Nystömiltä.

4. Vesi tulee kaivosta. Älä käytä juoksevaa vettä pesupuuhissa.

5. Kivien heittäminen satama-altaaseen on kielletty.

6. Koirat on pidettävä kiinni (Metsästyslaki).

7. Telakan laitteet, työkalut ja tilat ovat vain henkilökunnan käytössä. Poikkeukset ilmoitetaan erikseen. Myös naapuriveneen tavarat ovat ainoastaan sen omistajan käytössä.
Käytä siis töissäsi vain omia välineitä. Kunnostustöissä on naapurivene tarvittaessa suojattava.

8. Sähkö on käytettävissä tilapäisiin tarkoituksiin. Jatkojohtoja voi lainata telakalta. Lämmittimien tms. laitteiden pitemmästä käytöstä on sovittava erikseen ja se on maksullista.

9. Telakoinnin aikaiseen lämmitykseen saa käyttää ainoastaan öljytäytteistä lämmitintä.

10. Akut on ladattava valvotuissa oloissa.

11. Telakointisopimukset työtilauksineen tehdään sähköisesti telakan internet- sivuilla olevalla lomakkeella. Sopimuksen on oltava hyväksytty veneen nostoa tilattaessa.

12. Veneen avaimet on aina jätettävä joko telakalle tai veneeseen. Tarkastettavat sammuttimet jätetään esille veneeseen.

13. Veneiden nostot ja vesillelaskut tilataan toimistosta. Puhelinaika on arkipäivinä ma - pe klo 8.00 - 16.30.

Laituripaikattoman veneen tuomisesta on ilmoitettava toimistoon, josta saa laituripaikkanumeron. Vesillelaskun ja noston yhteydessä venettä saa säilyttää telakan osoittamassa paikassa enintään viikon. Pidemmät säilytysajat ovat maksullisia ja niistä on sovittava erikseen.

Puuveneiden vesillelaskusta on erillinen toimintaohje.

14. Telakantien puomi on pidettävä suljettuna arkisin klo 16.00 – 7.00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kokonaan. Jos telakalla ei työskennellä, puomi voi olla suljettuna myös arkipäivänä. Tällöin siitä kulkevan on huolehdittava puomin sulkemisesta jälkeensä.
Avaimen voi lunastaa toimistosta. Pantti 60,- käteisellä. Pankkikortti ei käy maksuvälineenä. Puomin avaaminen maksaa 30,-.

15. Itäisen laiturin kohdalla on pysäköintipaikka. Jos pysäköit muualle, ole tarkkana, ettei autosi ole esteenä. Tämä on tärkeää erityisesti veneiden nosto- ja vesillelaskuaikoina.
Keskikesällä pysäköinti on sallittu myös halleissa. Edellä mainittu pätee tässäkin.

16. Jollat säilytetään veneessä tai rannalla. Laitureilla ne ovat turvallisuusriski.

17. Muistathan myös lahden rantojen mökkiläiset ja Paavaistentien asukkaat. Kuristenlahdella on voimassa aallonmuodostuskielto ja nopeusrajoitus. Tarpeeton ajo satama-alueella on kielletty. Paavaistentien nopeusrajoitus on 40 km/h.

18. Huolehdi, että kaikki miehistösi jäsenet ja vieraasi ovat tietoisia näistä toimintaohjeista.